• (06 1) 201-7137
 • info@hkvsz.hu

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

A Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (HKVSZ, „adatkezelő”), mint a www.hkvsz.hu  domain néven elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal, a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint az adatkezelő által nyújtott, ezen tájékoztatóban meghatározott illetve egyéb, a HKVSZ által végzett szolgáltatások keretében szükséges és elégséges adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A weboldal használatának megkezdésével, valamint az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével a weboldalra látogató, illetve adatkezelő szolgáltatását igénybevevő felhasználók elfogadják a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért javasoljuk, hogy a weboldal használata, valamint a szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig tájékoztatónkat.

Adatkezelő adatai:

- az adatok szervezeti szintű felhasználója (és kezelője munkavállalói szinten) a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége

- székhely: 1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.

- képviseli: Várkonyi Nándor elnök-főtitkár

- központi e-mail címe: info@hkvsz.hu

- telefonszám: 201-7137, 20/910-3409

- adatkezelő munkatárs: Berzy Judit marketing és ügyviteli vezető (berzy.judith@hkvsz.hu)

Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adatok felhasználójának (szervezet) kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Felhasználók által kifejezetten megadott és adatkezelésre felajánlott adatok kezelése és a kezelt adatok köre:

 

Tagsági belépési nyilatkozat

Amennyiben felhasználó az adatkezelő tagja kíván lenni, az erre a célra rendszeresített papíralapú belépési szándéknyilatkozatot kell kitöltenie, és ezzel hozzájárul megadott szükséges és elégséges adatainak adatkezelő számára való felajánlásával. A belépési szándéknyilatkozaton kért adatok köre:

 • tagjelölt (vállalkozás) neve
 • tagjelölt székhelye (magánszemély tag esetén értesítési címe)
 • e-mail cím
 • tagjelölt HKVSZ kapcsolattartója (amennyiben nem magánszemély tagról vagy a vállalkozás-tag képviselőjéről van szó)
 • kapcsolattartási telefonszáma
 • szakmai profilja
 • hozzájárulása adatainak HKVSZ általi kezeléséhez

Rendezvény információ és regisztráció:

A szakmai célrendezvények kiajánlása elsősorban a HKVSZ regisztrált tagságát, korábbi meglévő résztvevői- és érdeklődői címlistáit, továbbá a folyamatosan frissülő interneten nyilvánosan hozzáférhető (és ezzel megkeresésünk lehetőségére is nyilvánosan felajánlkozó) szakmai bázist érinti. (A megkereséshez kapcsolódik a leiratkozás lehetősége.)  

A rendezvényre való jelentkezést az erre szolgáló on-line regisztrációs felületen vagy jelentkezési lapon, vagy egyértelmű jelentkezési szándék  egyéb (e-mail, fax, telefon, postai levél, személyes nyilatkozat, stb.) úton való egyértelmű kinyilvánításával, továbbá az adott rendezvény helyszínén az ott elérhető regisztrációs adatlap (jelenléti ív) kitöltésével lehet jelezni, melynek során a felhasználó megadja a szükséges adminisztrációhoz (jelenlét dokumentálása, számlázás, információközlés/visszaigazolás/, stb.) kapcsolódó adatait, és hozzájárulhat, vagy megtagadhatja, hogy a későbbiekben az adatkezelő továbbra is megkeresse ajánlataival, marketing küldeményeivel. A regisztráció során általában alábbi adatok megadására és elfogadására van szükség:

 • számlázási név és cím (kötelező!, akár magánszemély, akár vállalkozás alkalmazottja a jelentkező)
 • résztvevő neve (elegendő anonim módon a résztvevők számának közlése, de ebben az esetben a visszaigazolás és adminisztráció személytelenné válik)
 • értesítési e-mail cím és vagy telefonszám (annak érdekében, hogy a visszaigazolás, a rendezvényt követő további információközlés – pl. előadási anyagok – vagy esetleges rendezvény-elmaradás miatti fontos információt, stb. tudjunk közölni)
 • jelentkezés dátuma/hivatalos elismerése (pl. aláírás, pecsét, stb.)
 • lemondási feltételek
 • egyéb, a rendezvénnyel vagy jelentkezéssel kapcsolatos adott esetben lényeges kérdések (pl. „honnan értesült a rendezvényről, lemondási feltételek, további hírlevelek, értesítések küldése, stb.) aláírással történő elfogadásának feltüntetése
 • egyéb, különleges és indokolt esetben felmerülő további záradékok

Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő HKVSZ a weboldalakról elérhető, valamint az egyéb szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 • Rendezvény- regisztráció és promóció során: az adatkezelés célja a HKVSZ által meghirdetett rendezvényekről történő információközlés és érdeklődés esetén a regisztráció biztosítása és a felhasználókkal (jelentkező) történő kapcsolattartás.
 • Tagbelépési szándéknyilatkozat (tagjelölti kérelem): az adatkezelés célja a tagjelölt kérelmének elbírálása, kapcsolattartás, tagoknak nyújtott szolgáltatások biztosítása, az adatkezelő alapszabályában meghatározott feladatok és kötelezettségek teljesítése.
 • „Hírlevél” vagy tájékoztatók küldése: az adatkezelővel és szakmai témákkal, műszaki információkkal, rendezvényekkel kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról elektronikus hírlevél, promóciós üzenet küldése a felhasználó e-mail címére (kivételes esetben postai címre).

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így rendezvény-regisztráció esetében a meghirdetett rendezvény lezárásáig vagy hasonló jövőbeni események szervezéséről történő hírközlésekről folyamatosan (kivéve, ha ide vonatkozóan adott felhasználó egyértelmű leiratkozását közli), tagjelölti kérelem esetén tagságának fennállása alatt, egyéb hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg a felhasználó nem kéri az adatai törlését, vagy visszavonja személyes adatai kezeléséhez, illetve a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

A személyes adatok kezelésének jogalapja

A rendezvény-regisztráció, tagjelölti kérelem, jelenléti ív kitöltése, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során a felhasználó hozzájárul, hogy adatkezelő a felhasználó által megadott és adatközlésre felajánlott (személyes) adatait a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A felhasználó jogai

Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@hkvsz.hu vagy postai levél útján a HKVSZ 1191 Budapest, Ady Endre út 28-30. címen, a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@hkvsz.hu e-mail, vagy a 1191 Budapest, Ady Endre út 28-30. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről válaszban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben az info@hkvsz.hu e-mail, vagy postai úton a 1191 Budapest, Ady Endre út 28-30. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett adott esetben adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az adatkezelő a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem teljesítheti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére hírlevelet vagy egyéb promóciós információt leiratkozás vagy info@hkvsz.hu e-mail címen, vagy postai úton – személyes adatait feltüntetve. Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó felhasználó adatait törli a direkt marketing adatbázisából és a felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (pl. hírlevél küldést) érinti, akkor adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli a felhasználót, egyebekben a felhasználó által igénybe vett weboldal vagy tagi szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a felhasználó adatait.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag adatkezelő, valamint alkalmazottai (illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó, ha van ilyen) ismerheti meg, azokat adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak az adatkezelő weboldalán vagy egyéb weboldalakon való megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés bekövetkezése esetén az adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért, vagy a felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen káráért. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre, stb. vonatkoznak.

Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az info@hkvsz.hu e-mail, vagy a 1191 Budapest, Ady Endre út 28-30. postai címre.

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk – cookie-k

A weboldalak látogatásával valamennyi felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelők ún. cookie-kat elhelyezzenek, azokat az internet rögzítse.

Ilyen adatok a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a weboldalak használata során generálódnak és amelyeket adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

A fent említett gyűjtött adatok nem használhatók fel a felhasználó azonosítására, és az adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az adatkezelő a weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a weboldal teljes használatról, és statisztikákat hozzon létre, melyeket harmadik személy részére (pl. hirdető) továbbíthat, nyilvánosságra hozhat, hangsúlyozottan kizárólag számadatokkal, azonosításra közvetlenül nem alkalmas statisztikai adatokkal.

 

Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására

Amennyiben nem szeretné, hogy adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a weboldal felhasználó élményt sem tudja így az adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

 

Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat (adwords), amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Linkek

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket eltávolítja weboldalról. 

 

Törvényi hivatkozások:

Általános adatvédelmi rendelet 2016/679 EU (GDPR)

Bűnügyi adatvédelmi irányelv 2016/680 EU

Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011/CXII. tv. („Info-tv”)

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2018. május 24.

HKVSZ

Menu

Küldjön üzenetet!

Üzenetét elküldtük!
Kollégánk hamarosan jelentkezok Önnél.